Obchodní podmínky

1. Obchodní podmínky

1.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné pro poskytované služby v internetovém obchodu www.dronsystem.cz, jehož provozovatelem je Martin Veleta se sídlem K Marjánce 182, Stříbrná Skalice, IČ 05921295. Vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele a objednatele.

1.2 Odesláním objednávky objednatel potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

1.3 Objednatel je osoba, která provede objednávku na zhotovení digitálních leteckých snímků.

1.4 Zhotovitel je osoba, která provede zhotovení a zpracování digitálních leteckých snímků podle objednávky objednatele. Objednávkou služeb se zhotovitel zavazuje k co nejpřesnějšímu splnění zadání. Objednatel se zavazuje dodat veškeré potřebné informace a zajistit veškerou spolupráci, nezbytnou pro splnění zadaného úkolu.

2. Předmět plnění

2.1 Předmětem plnění je zhotovení a zpracování digitálních leteckých snímků.

3. Příjem objednávek

3.1 Příjem objednávek přes internetový obchod zhotovitele probíhá non-stop (24 hodin denně). Dále na telefonním čísle zhotovitele, zprávou přes FB stránky, ústní domluvou. Zhotovitel následně zašle nebo sdělí objednateli potvrzení objednávky.

3.2 Za uzavření smlouvy se považuje obdržení potvrzení objednávky objednatelem.

4. Způsob zhotovení snímků – Způsob plnění objednávky

4.1 Objednatel ve své objednávce specifikuje objekt, jehož digitální letecké snímky má zájem zhotovit. V případě nutné podrobnější specifikace bude kontaktován zhotovitelem.

4.2 Příjemce objednávky bude informovat objednatele o možnosti zhotovení objednaných digitálních leteckých snímků.

4.3 Zhotovitel bude informovat objednatele, kdy bude možné digitální letecké snímky zhotovit.

4.4 Poté, co budou digitální letecké snímky zhotoveny a zpracovány zašle zhotovitel objednateli náhledy zhotovených digitálních leteckých snímků ke schválení.

4.5 Vybrané snímky budou zaslány ve vybrané formě výstupu objednateli.

5. Platební podmínky

5.1 Cena za zhotovení digitálních leteckých snímků je dána platným ceníkem uvedeným na internetových stránkách zhotovitele. Konečná cena (např. včetně dopravy) vychází z odsouhlasené kalkulace dané zakázky mezi objednatelem a zhotovitelem.

5.2 Objednatel uhradí stanovenou výši ceny za digitální letecké snímky do pěti dnů po konečném výběru digitálních leteckých snímků učiněném podle čl. 4.

5.3 Objednatel uhradí peněžní částku bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce objednávky, č.ú. 2001178010/2010 vedeného u Fio banky, a.s.

6. Doba zhotovení leteckých snímků a možnost odstoupení od smlouvy

6.1 Objednatel bere na vědomí, že doba zhotovení digitálních leteckých snímků závisí na klimatických podmínkách v oblasti, v níž mají být objednané digitální letecké snímky zhotoveny.

6.2 Jelikož si zákazník vybrané snímky odsouhlasil před předáním objednávky, na dodatečné reklamace nebude brán zřetel.

7. Záruka kvality

7.1 Zhotovitel má povinnost dodat objednané snímky v kvalitě domluvené s objednatelem.

8. Závěrečné ustanovení

8.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2018.

8.2 Zhotovitel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž nové znění je účinné ode dne zveřejnění těchto podmínek na internetových stránkách zhotovitele. Pro veškeré objednatele jsou závazné obchodní podmínky účinné v den učinění objednávky. Pokud dojde ke změně těchto obchodních podmínek po uzavření smlouvy, nebude mít takováto změna vliv na práva nebo povinnosti smluvních stran této uzavřené smlouvy. Pokud by se stala některá ustanovení těchto obchodních podmínek neplatná nebo neúčinná, pak platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena a není tím dotčena platnost a účinnost těchto obchodních podmínek jako celku.